5746 SAYILI KANUNA GÖRE AR-GE MERKEZİ KURULUŞ DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge Merkezi Hizmetlerimiz

  • Firmanın Ar-Ge Merkezi olabilme şartlarını karşılayıp karşılamadığını gösteren fizibilite  çalışması.
  • En az 15 tam zaman eşdeğer personelin tespit edilmesi.
  • Tamamlanan, Devam Eden ve Yapılacak olan Ar-Ge Projelerinin tespiti.
  • Ar-Ge Merkezi olarak düşünülen alanın fiziki yeterliliklerinin tespiti.
  • Kanunun istediği strateji, metodoloji, prosedür ve formların oluşturulması.
  • Ar-Ge Personeline farkındalık eğitiminin verilmesi
  • Firmanın denetime hazır hale getirilmesi
Ar-Ge Merkezleri Kanunu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Kanununun Amaç ve Kapsamı Nedir ?

Ar-ge, Yenilik ve Tasarım Yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Ar-Ge Merkezi Nedir ?

Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil , kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar- Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar- Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Kimler Ar-Ge personeli olabilir ?

Araştırmacı: Ar- Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç,yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır.

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.

Destek personeli: Ar- Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir. Ar- Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler ile bunların toplamının %10 ‘u kadar destek personeli Ar-Ge personeli olabilir.

Ar-Ge Merkezlerinde Aranan Asgari Şartlar Nelerdir ?

1)Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde en az 15  tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

2)Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde  gerçekleştirilmesi,

3)Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

4)  Ar-Ge merkezinde çalışan personelin, bu merkezde çalıştığının fiziki kontrolünü    yapacak mekanizmaların bulunması

5)Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmıs Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

6)Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim seklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,

7)Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

Ar-Ge Merkezine Sağlanan Teşvikler Nelerdir ?

(1) Ar- Ge Harcamaları İndirimi: Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı (%100) ticari kazancın tespitinde

kurumlar vergisi matrahından  indirilir. Bu harcamalar şunlardır:

a)İlk madde ve malzeme giderleri

b)Amortismanlar

c)Personel Giderleri

d)Genel Giderler

  1. e) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

f)Vergi, resim ve harçlar

(2)Gelir Vergisi  Stopajı Teşviki

(3)Sigorta Prim Desteği 

(4)   Damga Vergisi İstisnası

(5)Gümrük Vergisi İstisnası

(6)Patent ve Faydalı Model İçin Kurumlar Vergisinden %50 istisna

(7)Patent ve Faydalı Model İçin KDV’den istisna

(8)Ar-Ge Reform Paketiyle gelen yeni istisna ve indirimler